logo

WFOSiGW

NAZWA ZADANIA:

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie”

Projekt Nr POIS.01.01.00-00-056/13-00

 

KOSZT KWALIFIKOWANY ZADANIA:

12 809 887,02 PLN

 

KWOTA ORAZ FORMA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W GDAŃSKU:

10 888 403,92 PLN – Projekt Nr POIS.01.01.00-00-056/13-00
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie” jest
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I. Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU:

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w formie pożyczki w wysokości 3 000 000,00 PLN

 

OPIS ZADANIA:

Realizacja umowy obejmuje Roboty budowlane polegające na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Stegnie z przepustowości Qśrd.=4.500 m3/d i 29 250 RLM do przepustowości Qśrd.=5.500 m3/d i 51 000 RLM (w okresie letnim), co pozwoli na wyeliminowanie okresowych przekroczeń jakości ścieków oczyszczonych (odprowadzanych poprzez rzekę Wisłę Królewiecką do Zalewu Wiślanego) w wyniku sezonowego wzrostu ilości ścieków.

W wyniku starań o pozyskanie środków na realizację inwestycji dnia 31.03.2014r w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” w Stegnie  została podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowa o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska. Planowana wartość projektu brutto wynosiła 15 696 039,74 PLN, maksymalna kwota dofinansowania z Unii Europejskiej nie przekraczała kwoty 8 182 398,87 PLN netto.

W dniu 24.09.2014r., aneksem do w/w umowy zakres projektu został rozszerzony o dodatkowe zadania inwestycje:

  1. modernizację kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jantar, poprzez modernizację kolektora tłocznego wraz z pompownią tłoczną w miejscowości Jantar,
  2. modernizację systemu odbioru ścieków w ulicy Ogrodowej w Stegnie poprzez przebudowę układu z podciśnieniowego na tłoczny,
  3. modernizacja pompowni PS – 3a w Stegnie ulica Lipowa w zakresie wymiany urządzeń na energooszczędne i o większej sprawności,
  4. modernizacja istniejącej przepompowni ścieków oraz modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przyłączami – ulica Morska Stegna,
  5. modernizacja drogi wjazdowej na terenie oczyszczalni ścieków wraz z zatokami postojowymi, wymianą ogrodzenia oraz wymianą 3 lamp na energooszczędne, co w spowodowało wzrost planowanej wartości projektu brutto do 17 989 684,09 PLN, przy maksymalnej kwocie dofinansowania z Unii Europejskiej nie przekraczającej kwoty 9 866 817,13 PLN netto.

W dniu 24-09-2015 r. Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o.o. w Stegnie podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Gdańsku – Aneks nr POIS.01.01.00-00-056/13-02 do umowy o dofinansowanie z dnia 31 marca 2014 r. nr POIS.01.01.00-00-056/13-00 Projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie” nr POIS.01.01.00-00-056/13 w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I. Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W związku z podpisaniem Aneksu zmienił się planowany całkowity koszt realizacji Projektu, który obecnie wynosi: 19 856 461,22 PLN