logo

Ogłoszenie o zamówieniu na „Modernizację kanalizacji i przepompowni w miejscowościach Stegna, Jantar”

dot.: zamówienia publicznego

Numer sprawy: ZP/POLiS – 3/2014

Dotyczy:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę kanalizacji i pompowni w gminie Stegna
obejmującego trzy części zamówienia:

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1
,,Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnotłocznej
z przyłączeniami oraz instalacjami elektrycznymi do przepompowni w miejscowości Stegna,
ul.Morska, gmina Stegna”

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2
,,Budowa przepompowni ścieków wraz z odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stegna, ul.
Ogrodowa, gmina Stegna”

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 3
,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z doborem pomp w istniejących przepompowniach oraz zmiany funkcji
istniejącej studni podciśnieniowej na przepompownię ścieków w obrębie miejscowości Jantar, gmina
Stegna”

Numer ogłoszenia BZP: 2303 – 2015; data zamieszczenia: 08.01.2015

Poniżej zamieszczamy potrzebne dokumenty, w związku z dużą ilością dokumentów część 1, część 2 oraz część 3 zostały

umieszczone w załączniku jako skompresowany plik. Po pobraniu prosimy rozpakować archiwum.

Załącznik 1 – część 1

Załącznik 2 – część 2

Załącznik 3 – część 3

Załącznik 4 – ogłoszenie przesłane do BZP

Załącznik 5 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 6 – załączniki do SIWZ w formie edytowalnej

Uzupełniamy dokumenty o następującą decyzję i postanowienia zawarte z załączniku 7

Załącznik 7

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany SIWZ w części IV pkt 2 oraz biuletynie zamówień publicznych. Dotyczy terminu zakończenia robót budowlanych.

Załącznik 8 – zmiana SIWZ

Załącznik 9 – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP

 

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na zadane pytania związane z w.w. przetargiem

Załącznik 10 – odpowiedzi do pytań

 

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie o wyborze ofert

Załącznik 11 – zawiadomienie o wyborze ofert

 

W razie jakichkolwiek problemów z pobraniem plików proszę się kontaktować na adres mailowy piotr@pkmierzeja.pl