logo

Ogłoszenie do prasy

Projekt Nr POIS.01.01.00-00-056/13-00
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
W dniu 18 czerwca 2014 r. została podpisana przez Przedsiębiorstwo Komunalne „ Mierzeja” Sp.z o.o.w Stegnie umowa Nr 2/06/2014 na zadanie związane z realizacją projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie” nr POIS.01.01.00-00-056/13, w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I oś Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Wykonawca wybrany został w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym.
Jest nim Hydrobudowa Gdańsk S.A. ul.Grunwaldzka 135, 80-264 Gdańsk.

Wartość podpisanej umowy: 13.130.652,48 [brutto].
Udział Funduszu Spójności 67,23%.

Realizacja umowy obejmuje Roboty budowlane polegające na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Stegnie z przepustowości Qśrd.=4.500 m3/d i 29 250 RLM do przepustowości Qśrd.=5.500 m3/d i 51 000 RLM (w okresie letnim), co pozwoli na wyeliminowanie okresowych przekroczeń jakości ścieków oczyszczonych (odprowadzanych poprzez rzekę Wisłę Królewiecką do Zalewu Wiślanego) w wyniku sezonowego wzrostu ilości ścieków.
Wykonawcy został wyznaczony termin na ukończenie robót do 30.09.2015 r.

Ogłoszenie ukazało się w prasie lokalnej „Dziennik Bałtycki” w dodatku „Żuławy i Mierzeja” w dniu 08-08-2014r.