logo

O projekcie

Realizacja inwestycji projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Stegnie”

Wstąpienie Polski w 2004 roku do Unii Europejskiej nałożyło na nasz kraj obowiązek dostosowania się do unijnych standardów. Na gminy został nałożony m.in. obowiązek  budowy i modernizacji infrastruktury służącej oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków. Gminy Stegna i Sztutowo znalazły się w grupie aglomeracji , które do końca 2015 roku muszą rozbudować i zmodernizować infrastrukturę komunalną.

Mając na uwadze poprawę jakości świadczonych usług, dbałość o czystość środowiska oraz sprostanie wymogom prawa UE i polskiego, Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o.o. w Stegnie podjęło się realizacji zadań inwestycyjnych, których głównym celem jest doprowadzenie do zniwelowania niedoborów systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków na Żuławach i Mierzei Wiślanej, zwłaszcza obiektu oczyszczalni ścieków w Stegnie.

Samodzielna i kompleksowa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni przekraczała możliwości finansowe Przedsiębiorstwa jak i samorządów. Dlatego w 2011 roku Spółka rozpoczęła przygotowywania inwestycji i starania o dofinansowanie z Funduszy UE.

W roku 2014 zasadniczym projektem współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktury i Środowiska jest „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Stegnie” realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o.o. w Stegnie.

W wyniku starań o pozyskanie środków na realizację inwestycji dnia 31.03.2014r w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” w Stegnie  została podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowa o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska. Planowana wartość projektu brutto wynosiła 15 696 039,74 PLN, maksymalna kwota dofinansowania z Unii Europejskiej nie przekraczała kwoty 8 182 398,87 PLN netto.

W dniu 24.09.2014r., aneksem do w/w umowy zakres projektu został rozszerzony o dodatkowe zadania inwestycje:

  1. modernizację kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jantar, poprzez modernizację kolektora tłocznego wraz z pompownią tłoczną w miejscowości Jantar,
  2. modernizację systemu odbioru ścieków w ulicy Ogrodowej w Stegnie poprzez przebudowę układu z podciśnieniowego na tłoczny,
  3. modernizacja pompowni PS – 3a w Stegnie ulica Lipowa w zakresie wymiany urządzeń na energooszczędne i o większej sprawności,
  4. modernizacja istniejącej przepompowni ścieków oraz modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przyłączami – ulica Morska Stegna,
  5. modernizacja drogi wjazdowej na terenie oczyszczalni ścieków wraz z zatokami postojowymi, wymianą ogrodzenia oraz wymianą 3 lamp na energooszczędne, co w spowodowało wzrost planowanej wartości projektu brutto do 17 989 684,09 PLN, przy maksymalnej kwocie dofinansowania z Unii Europejskiej nie przekraczającej kwoty 9 866 817,13 PLN netto.

Przetarg na realizację podstawowego projektu pn „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Stegnie” został rozstrzygnięty w dniu 26 maja 2014r , natomiast rozszerzenie
o dodatkowe zadania inwestycyjne jest w trakcie przygotowania. Planowane przeprowadzenie przetargu ma nastąpić w miesiącu grudniu 2014 roku.

wykres tablicaUE