logo

Prezentacja – modernizacja (23.05.2016)

Zapraszamy do pobrania prezentacji dotyczącej modernizacji naszej Oczyszczalni Ścieków. Prezentacja do pobrania tutaj>>

Konferencja z dnia 11.05.2016r. (23.05.2016)

Konferencja dnia 11.05.2016 (10.05.2016)

 

 

Relacja z Dnia Otwartego Oczyszczalni Ścieków – (10.12.2015)

W dniu 9 grudnia 2015r odbyły się Dni Otwarte Oczyszczalni ścieków w Stegnie .

Na godzinę 12.oo przybyło ok 30 osób (radni i mieszkańcy Gminy Stegna oraz Sztutowo).

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego pan Cezary Malinowski przywitał gości i przybliżył cele i założenia realizacji Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie”. Wymienił instytucje współfinansujące projekt ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej, pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku oraz funduszów Gminnych.

Po terenie nowo zmodernizowanej oczyszczalni oprowadził zwiedzających Prezes Spółki Cezary Malinowski, specjalista ds. oczyszczalni pan Andrzej Chojna oraz Prezes firmy Biogradex inż. Andrzej Gólcz.

Zainteresowanie gości wzbudziła rozbudowana i nowo wyposażona stacja dmuchaw, komory reaktorów, stacja zlewcza, piaskownik, nowy maszt pod anteny komunikacyjne, prasa osadu, przebudowane osadniki końcowe, nowe zadaszenie nad laguną składowiska osadu oraz nowe maszyny-traktor i przyczepę.

Po obejrzeniu oczyszczalni goście udali się do budynku administracyjnego Spółki, gdzie mogli obejrzeć galerię zdjęć z budowy oczyszczalni i porównać zmiany które zaszły w procesie modernizacji. Każda z przybyłych osób otrzymała zestaw reklamowy z gadżetami promującymi Projekt. Po poczęstunku Prezes Cezary Malinowski pożegnał gości i podziękował wszystkim za przybycie.

Poniżej fotorelacja:

 

Dni Otwarte Oczyszczalni Ścieków (01.12.2015)

Informujemy, że w dniu 9 grudnia 2015 r. o godz.12.00 odbędą się Dni Otwarte Oczyszczalni Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” Sp. z o. o. w Stegnie, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Pragniemy pokazać Państwu nowo zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków, przybliżyć jej pracę oraz zmiany jakie zachodzą w procesie realizacji Projektu pn. ”Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie”.

Ze względów organizacyjnych (teren budowy), prosimy zainteresowanych do zwiedzenia oczyszczalni o zgłoszenie chęci przybycia na Dni Otwarte telefonicznie pod nr. 55-247-84-63 lub na adres    e-mail pkmierzeja@vp.pl.

 

Zmiana kosztu realizacji projektu (07.10.2015)

 

Informujemy, że w dniu 24-09-2015 r. Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o.o. w Stegnie podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Gdańsku – Aneks nr POIS.01.01.00-00-056/13-02 do umowy o dofinansowanie z dnia 31 marca 2014 r. nr POIS.01.01.00-00-056/13-00 Projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie” nr POIS.01.01.00-00-056/13 w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I. Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

W związku z podpisaniem Aneksu zmienił się planowany całkowity koszt realizacji Projektu, który obecnie wynosi: 19 805 203,71 PLN

 

Zmiana wykonawcy projektu (18.08.2015)

W dniu 24-04-2015 r. Syndyk masy upadłościowej Hydrobudowa Gdańsk S.A. odstąpił od umowy związanej z projektem pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie”. Decyzja ta sprawiła, iż Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o.o. podjęło działania związane z rozliczeniem zrealizowanej dotychczas inwestycji,  która to została  określona na wysokość 60% zaawansowania robót budowlano-montażowych.

Równolegle przystąpiono do przygotowania materiałów związanych z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego na dokończenie powyższego zadania.

W wyniku przetargu ogłoszonego dnia 10-06-2015 r. wyłoniono nowego wykonawcę robót, którym zostało konsorcjum składające się z Firm:

–  BIOGRADEX-HOLDING Sp. z o.o. Elbląg ul. Robotnicza 55/10 – Lider Konsorcjum,

–  DAK-BUD Sp. z o.o. Pelplin, ul. Mickiewicza 46 – Członek konsorcjum

–  DAK-BUD Sp. z o.o. Starogard Gdański, ul. Kościuszki 108 – Członek konsorcjum.

Wartość zadania pod nazwą „Dokończenie robót w zakresie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Stegnie” wynosi  8 498 341,83.

Plac budowy został przekazany nowemu wykonawcy BIOGRADEX-HOLDING Sp. z  o.o. w dniu 21-07-2015r.

Umowa została zawarta do dnia 31-10-2015 r.

Z uwagi na wzrost wartości inwestycji  Spółka pismem z dnia 30-06-2015r. wystąpiła do WFOŚ i GW w Gdańsku o zwiększenie dofinansowania.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – BZP (06.08.2015)

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP na:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/POIiS- 5 /2015.

NAZWA:

„Dokończenie robót w zakresie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Stegnie”

ZADADANIA:

1. Dokończenie projektowania i wykonania robót budowlanych w zakresie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Stegnie – w formule projektuj i buduj;
2. Modernizacja istniejącej nawierzchni drogi, zatok postojowych oraz chodników wraz infrastrukturą techniczną , na terenie oczyszczalni ścieków w Stegnie – w formule buduj;
3. Remont i modernizacja pompowni PS 3a, w Stegnie – w formule projektuj i buduj.

 

Załącznik 1

W dniu 03 czerwca 2015 r. gościliśmy w Przedsiębiorstwie Komunalnym „Mierzeja” dzieci ze szkoły podstawowej w Stegnie. (10.06.2015)

Plan wizyty przebiegał podobnie jak z poprzednią grupą. Dzieci wraz z wychowawcami wysłuchały informacji na temat pracy oczyszczalni oraz celu projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie”. Dzieci zostały obdarowane gadżetami i prezentami promocyjnymi i w dobrych nastrojach zakończyły wizytę.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wizyty:

 

W dniu 26 maja 2015 r. gościliśmy w Przedsiębiorstwie Komunalnym „Mierzeja” dzieci ze szkoły podstawowej w Sztutowie. (02.06.2015)

W ramach promocji projektu pod nazwą: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie” umożliwiliśmy dzieciom zapoznanie się z pracą oczyszczalni, opowiedzieliśmy o zmianach, które nastąpią po modernizacji oraz o wpływie polepszenia jakości wody na otaczające nas środowisko naturalne.

Plan wizyty:

1. Wycieczka po terenie oczyszczalni,

2. Oglądanie samochodów specjalistycznych,

3. Pokaz slajdów i wykład na temat czystej wody poprowadzony przez strażnika Parków Krajobrazowych „Mierzeja Wiślana”,

4. Przerwa na poczęstunek,

5. Konkurs plastyczny pod nazwą „Oczyszczamy ścieki – chronimy nasze rzeki”

6. Wyłonienie zwycięzców konkursu i rozdanie nagród oraz gadżetów reklamowych dla wszystkich dzieci,

7. Pożegnanie dzieci.

 

Kolejna wizyta dzieci tym razem ze szkoły w Stegnie już 3 czerwca 2015r.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wizyty:

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – BZP (14.03.2015)

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP na:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę kanalizacji i pompowni w gminie Stegna
obejmującego trzy części zamówienia:

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1
,,Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączeniami oraz instalacjami elektrycznymi do przepompowni w miejscowości Stegna, ul.Morska, gmina Stegna”

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2
,,Budowa przepompowni ścieków wraz z odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stegna, ul. Ogrodowa, gmina Stegna”

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 3
,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z doborem pomp w istniejących przepompowniach oraz zmiany funkcji istniejącej studni podciśnieniowej na przepompownię ścieków w obrębie miejscowości Jantar, gmina Stegna”

Załącznik 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – BZP (10.03.2015)

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP na:

Usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami przy realizacji 5 zadań budowlanych w ramach projektu współfinansowanego z POIiŚ ”Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie”

Załącznik 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – roboty budowlane (25.02.2015)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/POIiS- 3 /2014.

Nazwa zadania:

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1

,,Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnotłocznej z przyłączeniami oraz instalacjami elektrycznymi do przepompowni w miejscowości Stegna, ul.Morska, gmina Stegna”

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2

,,Budowa przepompowni ścieków wraz z odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stegna, ul. Ogrodowa, gmina Stegna”

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 3

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z doborem pomp w istniejących przepompowniach oraz zmiany funkcji istniejącej studni podciśnieniowej na przepompownię ścieków w obrębie miejscowości Jantar, gmina Stegna”

Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” w Stegnie informuje, że po rozpatrzeniu
nadesłanych ofert  najkorzystniejszą okazała się oferta:

a) Dla części pierwszej i trzeciej – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe HYDROBUD Sylwester Zybiński

b) Dla części drugiej – SKANSKA S.A.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zainteresowanym  biorącym  udział
w przetargu za złożone oferty oraz liczymy na dalszą owocną współpracę .

Aby zobaczyć zawiadomienie o wyborze ofert proszę kliknąć Tutaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – inspektor nadzoru (25.02.2015)

Dotyczy : Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami przy realizacji 5 zadań budowlanych w ramach projektu współfinansowanego z POIiŚ ”Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie”

Znak: ZP/POIiS- 4 /2015

Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” w Stegnie informuje, że po rozpatrzeniu
nadesłanych ofert  najkorzystniejszą okazała się oferta Przedsiębiorstwa „Elprojekt” Sp. z o.o.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zainteresowanym  biorącym  udział
w przetargu za złożone oferty oraz liczymy na dalszą owocną współpracę .

Aby zobaczyć zawiadomienie o wyborze ofert proszę kliknąć Tutaj

Zawiadomienie o zamieszczeniu odpowiedzi w sprawie pytań do przetargu. (21.01.2015)

Informujemy o zamieszczeniu odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przetargu „Modernizację kanalizacji i przepompowni w miejscowościach Stegna, Jantar”

W celu zapoznania się z odpowiedziami proszę przejść do zakładki przetargi a następnie wybrać odpowiedni przetarg lub kliknąć TUTAJ

Postęp robót (10.01.2015)

Informujemy, że w galerii zamieściliśmy aktualne zdjęcia z postępu robót na terenie oczyszczalni.

Podpisanie aneksu do umowy z WFOŚ i GW w Gdańsku (24.09.2014)

 

DSC_1095

DSC_1096

image001

Przekazanie placu budowy (26.06.2014)

Przekazanie placu budowy

Przekazanie placu budowy

Podpisanie umowy z Hydrobudowa (18.06.2014)

Podpisanie umowy z wykonawcą – HYDROBUDOWA  Gdańsk S.A. ul.Grunwaldzka 135, 80-264 Gdańsk.

umowa-HydrobDSC02403

Podpisanie umowy o pełnienie nadzoru (03.06.2014)

Podpisanie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – SAFEGE S.A.S Parc de l’lle 15-27 Rue du Port, 92000 Nanterre, Francja SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa

Ogłoszenie przetargu na inspektora (01.04.2014)

Ogłoszenie przetargu na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla Projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie”.

Ogłoszenie przetargu (01.04.2014)

Ogłoszenie przetargu  na roboty budowlane dla Projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie”.

Zawarcie umowy (31.03.2014)

W dniu 31-03-2014 r. w Stegnie, nastąpiło zawarcie umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-056/13-00 Projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie”, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk, a Przedsiębiorstwem Komunalnym „Mierzeja” Sp.zo.o. w Stegnie ul.Gdańska 2, 82-103 Stegna.

Instytucję Wdrażającą-reprezentowała Prezes Zarządu Danuta Grodzicka-Kozak, natomiast Beneficjenta reprezentował Prezes Zarządu Cezary Malinowski.

DSC_0829

DSC_0827

DSC_0826

DSC_0816

image003

Przyznanie dofinansowania (10.03.2014)

Oficjalne przyznanie dofinansowania na realizację Projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie”  w kwocie: 8.613.051.45 zł.
Prezes Zarządu  Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” Sp. zo.o. w Stegnie Cezary Malinowski, odebrał dokument z rąk Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego WFOŚiGW w Gdańsku pana Ireneusza Michałkiewicza.

Przyznanie dofinansowania dokument

przyznanieDSC_0807