logo

Strona główna

Plan wdrożenia przedsięwzięcia

Struktura wdrażania przedsięwzięcia

Beneficjentem będącym jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za realizację (POZR) jest Spółka międzygminna pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o.o. w Stegnie . Do obowiązków Spółki należeć będzie, m. in.:

  • koordynacja realizacji Przedsięwzięcia,
  • udzielanie zamówień publicznych,
  • nadzór i kontrola realizacji Przedsięwzięcia,
  • zapewnienie finansowania Przedsięwzięcia,
  • sprawozdawczość, monitoring i promocja.

Mając na uwadze opisany powyżej zakres obowiązków został powołany w strukturze Spółki:

  • Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu – MAO (Measure Authorising Officer), który odpowiedzialny będzie za prawidłową realizację projektu współfinansowanego z POIiŚ ;
  • Kierownik Jednostki Realizacji Projektu – zastępca MAO odpowiedzialny za kierowanie Jednostką Realizacji Projektu i prawidłowe wykonywanie wszystkich zadań JRP ;
  • Jednostka Realizująca Projekt (JRP)- realizująca wszystkie zadania związane z przygotowaniem realizacji przedsięwzięcia, przeprowadzeniem przetargów, nadzorem nad realizacją, planowaniem, sprawozdawczością i współdziałania z Zespołem nadzoru nad budową (inspektorzy nadzoru inwestorskiego).

 

Po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia wytworzony majątek będzie stanowił własność Beneficjenta – Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” Sp. z o.o. w Stegnie, która będzie zajmowała się jego eksploatacją. Beneficjent, jako spółka będąca własnością organów administracji, na terenie których działa gwarantuje, że projekt nie będzie poddany znaczącej modyfikacji w okresie 5 lat po jego zakończeniu. Status Beneficjenta gwarantuje zachowanie charakteru własności elementów infrastruktury i ciągłość działalności.

 

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

W ramach Przedsięwzięcia przewiduje się przeprowadzenie dwóch przetargów w trybie nieograniczonym:

  • Przetarg na roboty budowlane o wartości szacunkowej powyżej progów unijnych.
  • Przetarg na nadzór inwestorski o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych.

Przewiduje się także postępowanie /postępowania na usługi związane z promocją projektu o wartości szacunkowej poniżej 14 000 Euro.

W roku 2012 przeprowadzono przetarg nieograniczony (poniżej progów unijnych) na opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z nadzorem autorskim i przeprowadzeniem postępowań administracyjnych.